MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO"), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 067 28-21-409 / 28-29-739 fax: 28-20-630.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47 64-800 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 067 28 21 409 lub 28 29 739.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: asobanska@onet.eu lub listownie na adres Administratora.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Administratora, na podstawie art. 6 lit. a), c) i e) oraz art. 9 lit. g) RODO: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej; w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych a w szczególnych przypadkach na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwalnej Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W przypadku, gdy zadane realizowane jest w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres określony w tej zgodzie.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi w ramach zawartej z Administratorem umowy.
7. Prawa osób, których dane dotyczą Posiadają Państwo:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Realizacja pozostałych praw wynikających z RODO uzależniona będzie od indywidualnego stosunku prawnego.
8. W zależności jakiego procesu dotyczy przetwarzanie, podanie danych osobowych jest:
  • dobrowolne, przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  • obowiązkowe, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub jest niezbędne do wykonania umowy, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację celu, w jakim dane zostały zebrane.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Załączniki do rekrutacji - pobierz plik zip

 
Stronę przeglądano: 352832 razy...
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest czwartek, 24 września 2020 r. 268 dzień roku
KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl