MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO"), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 067 28-21-409 / 28-29-739 fax: 28-20-630.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47 64-800 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 067 28 21 409 lub 28 29 739.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: asobanska@onet.eu lub listownie na adres Administratora.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Administratora, na podstawie art. 6 lit. a), c) i e) oraz art. 9 lit. g) RODO: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej; w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych a w szczególnych przypadkach na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwalnej Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W przypadku, gdy zadane realizowane jest w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres określony w tej zgodzie.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi w ramach zawartej z Administratorem umowy.
7. Prawa osób, których dane dotyczą Posiadają Państwo:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Realizacja pozostałych praw wynikających z RODO uzależniona będzie od indywidualnego stosunku prawnego.
8. W zależności jakiego procesu dotyczy przetwarzanie, podanie danych osobowych jest:
  • dobrowolne, przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  • obowiązkowe, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub jest niezbędne do wykonania umowy, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację celu, w jakim dane zostały zebrane.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Załączniki do rekrutacji - pobierz plik zip

 
Stronę przeglądano: 377233 razy...
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. 24 dzień roku
KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl