MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO"), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 067-28-21-409, 067-28-29-739 .
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47 64-800 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 067-28-21-409, 067-28-29-739.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: asobanska@onet.eu lub listownie na adres Administratora.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu prowadzenia rejestru gości i interesantów, zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli wejść i wyjść na i z terenu Administratora. realizacji zadań ustawowych, na podstawie art. 6 lit. c), e) i f) RODO:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej; w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zrealizowania celów określonych w pkt. 4 i może okazać się niezbędne do wejścia na teren Administratora..
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Stronę przeglądano: 377234 razy...
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. 24 dzień roku
KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl