MENU
Strona Główna
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna "monitoring"
Klauzula informacyjna "FB"
Klauzula informacyjna "GOSĆ"
Informacja o dostępnoœci osobom ze szczególnymi potrzebami
Sprawozdania
Przetargi DPS
Lokalizacja
Nasza Historia
Warunki Bytowe
Nasze Usługi
Zespół OT
Prawa Obowiązki
Galeria Zdjęć
PRACA
OGŁOSZENIA
NASZE DZIAŁANIA
2007-2009
2005-2007
2003-2005
TPM
Zloty Seniorów
Wypożyczalnia
MIESZKAŃCY
Wspomnienia
Przeżycia
Zdolności
CHOROBA ALZHEIMERA
Info. o chorobie
Dla opiekunów
Nasza współpraca
Nasze inicjatywy
Porady Pracownika Socjalnego
 
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy właściwego dla miejsca zamieszkania.
 
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadzi wciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną
do tego celu dokumentację tj.
 
wywiad środowiskowy
badania lekarskie (WR, RTG klatki piersiowej, badania morfologiczne)
wniosek lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia
    w  DPS
oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie
    w  DPS
aktualne zaświadczenie o dochodach ww. osoby
pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych
wniosek o wydanie opinii do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu
    Niepełnosprawności
 
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.
 
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są
    w kolejności:
mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawicieli
    ustawowy z dochodów dziecka,
małżonek, zstępni przed wstępnymi,
gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,
    przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku
    wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
 

mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
    a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów
    dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu,
małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie
    art. 39 ust. 1a:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego, z tym że przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie nie wlicza się mieszkańca domu, chyba że mieszkaniec domu nie posiada dochodu; kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej -
    w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu
    pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa
    w pkt 1 i 2.
W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust.
    2 pkt 1 i 2,  z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
    opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do
    domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu
    poniesionych na ten cel wydatków.

 
Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS
Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje starosta powiatu, na terenie którego jest usytuowany dom.
 

powrót do góry   strona główna

KONTAKT
Napisz do Nas
Nasze Adresy
Pytania Uwagi
NASZE PORADY
Psycholog
Pielęgniarka
Prac. Socjalny

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2003 by DPS Chodzież & autor  admin@dpschodziez.pl