epuap-300x291

Klauzule informacyjne RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409; lub 67 28-29-739.
 2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47 64-800 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409 lub 67 28-29-739.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres
  e-mail: iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Administratora, na podstawie art. 6 lit. a), c) i e) oraz art. 9 lit. g) RODO:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej; w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych a w szczególnych przypadkach na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwalnej Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W przypadku, gdy zadane realizowane jest w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres określony w tej zgodzie.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi w ramach zawartej z Administratorem umowy.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Realizacja pozostałych praw wynikających z RODO uzależniona będzie od indywidualnego stosunku prawnego.

 1. W zależności jakiego procesu dotyczy przetwarzanie, podanie danych osobowych jest:
 • dobrowolne, przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 • obowiązkowe, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub jest niezbędne do wykonania umowy, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację celu, w jakim dane zostały zebrane.
 1. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409 lub 67 28-29-739.
 2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47; 64-800 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409 lub 67 28-29-739.

3 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail:
iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu prowadzenia rejestru gości i interesantów, zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli wejść i wyjść na i z terenu Administratora, realizacji zadań ustawowych, na podstawie art. 6 lit. c), e) i f) RODO:
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej; w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zrealizowania celów określonych w pkt. 4 i może okazać się niezbędne do wejścia na teren Administratora.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
MONITORING WIZYJNY

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409 lub 67 28-29-739.
 2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47; 64-800 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl,
  tel. 67 28-21-409 lub 67 28-29-739.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres
  e-mail: iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora.
 4. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców a także ochrony mienia na terenie obiektu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO.
 5. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w DPS jest art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej; w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.
 6. Monitoringiem wizyjnym w DPS objęto m.in. teren parkingu, bram wjazdowych oraz teren okalający budynek główny a także ciągi komunikacyjne, klatki schodowe wewnątrz budynku.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 8. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych.
 9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni.
 10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WTYCZKI „LUBIĘ TO” NA FACEBOOKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu DPS w Chodzieży w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409 lub 67 28-29-739.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą DPS w Chodzieży na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem naszej jednostki, promowaniu różnych usług i wydarzeń, oraz budowaniu pozytywnego wizerunku jednostki i stworzeniu społeczności DPS w Chodzieży i wzajemnej komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f. RODO. Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności;

 1. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące osób korzystających z funkcji fanpage’a: „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij” oraz osób publikujących komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage’u DPS w Chodzieży.
 2. Skorzystanie z subskrypcji fanpage’a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane identyfikacyjne (nazwa profilu w serwisie Facebook), adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika, opublikowany przez Państwa wpis, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage DPS w Chodzieży.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat licząc od końca roku, w którym ukazał się wpis.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Informacje o źródle Państwa danych osobowych uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM KORESPONDENCJI
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409 lub 67 28-29-739.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (tj. dobrowolna zgoda) w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji w wersji papierowej i elektronicznej.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej będą przetwarzane wyłącznie ze względu na prowadzoną korespondencję (drogą elektroniczną i korespondencji papierowej) w celu załatwienia sprawy, z którą się Pani/Pan do nas zwróciła.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody w celu kontaktu z nami oraz przez okres wynikający z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz te, którym Administrator zleca usługi (przetwarzające dane osobowe ma podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prowadzenia korespondencji.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania takiego żądania na nasz adres pocztowy lub e-mail. Konsekwencją wycofania się ze zgody spowoduje, że nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych i prowadzić korespondencji.
 10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409, 67 28-29-739.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora.
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane niezbędne do realizacji umowy.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez
 1. okres 5 lat zgodnie z ordynacją podatkową
 2. przez okres realizacji prawnych interesów administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach działalności gospodarczej).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz którym Administrator zleca usługi (przetwarzające dane osobowe ma podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 3. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409 lub 67 28-29-739.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:
 • w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie w związku z art. 22 Kodeksu Pracy
 • w zakresie innych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • w zakresie innych danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • zapewnienie możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń -zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia przez Administratora obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji a 6 miesięcy w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz te, którym Administrator zleca usługi (przetwarzające dane osobowe ma podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem).
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w stosunku do danych, przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody).
 1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Skip to content